Uživatelské podmínky


Uživatelské podmínky webu www.bloggersre.com

Provozovatel webu:

Ráj Elegance s.r.o.

se sídlem U Zastávky 455/19, 696 01 Rohatec

IČ: 046 81 932

Společnost zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 91409

 • Úvodní ustanovení
   1. Provozovatel provozuje webový portál www.bloggersre.com (dále jen „webový portál“), jenž poskytuje prostor pro publikaci osobních blogů registrovaným uživatelům.
   2. Užívání webového portálu a vztah mezi provozovatelem a uživatelem služeb se řídí těmito uživatelskými podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 • Definice některých pojmů
   1. Blog – je webová stránka obsahující příspěvky jednoho registrovaného uživatele. Každý registrovaný uživatel má po vytvoření uživatelského účtu možnost sdílet obsah na svůj blog.
   2. Uživatelský účet – uživatelské rozhraní, jež je uživateli zpřístupněno na základě jeho registrace
   3. Uživatel – osoba, která navštíví a užívá webový portál.
 • Povaha služeb
   1. Služby spočívají v umožnění tvorby a sdílení obsahu registrovanými uživateli na jejich blogu a umožnění nahlížení na takový obsah ostatním uživatelům webového portálu (dále jen „služby“).
   2. Provozovatel neodpovídá za obsah blogů a žádným způsobem nelze názory a projevy vyjádřené prostřednictvím blogů ztotožňovat s názory provozovatele.
 • Uživatelský účet
   1. Na základě registrace uživatele provedené na webovém portálu, uživatel může přidávat a tvořit obsah a sdílet jej prostřednictvím blogu.
   2. Při registraci na webovém portále je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Při změně těchto údajů je uživatel povinen změněné údaje aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem jsou provozovatelem považovány za správné.
   3. Provozovatel může zrušit uživatelský účet v případě, kdy registrovaný uživatel svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá nebo v případě, kdy registrovaný uživatel porušil povinnosti stanovené těmito uživatelskými podmínkami.
   4. Provozovatel dává uživateli na vědomí, že webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení nebo s ohledem na náhlý výpadek webového portálu způsobený přetížením systému nebo činností třetí osoby.
 • Autorská práva
   1. Webový portál www.bloggersre.com je jako celek autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu webového portálu. Jakoukoliv část obsahu webového portálu je možné bez předchozího písemného souhlasu použít pouze pro osobní účely. Zveřejňování, kopírování a jiné způsoby šíření jakékoliv části obsahu webového portálu ke komerčním účelům je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu provozovatele k danému způsobu využití či udělení podlicence.
   2. Uživatel se zavazuje nahrávat na webový portál provozovatele pouze a jedině takový obsah, zejména texty, fotografie, audiovizuální materiály aj., ke kterému je oprávněn poskytnout provozovateli licenci dle autorského zákona (dále jen „předmět licence“), který neporušuje žádným způsobem práva třetích stran a který je v souladu s právním řádem České republiky. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení tohoto ustanovení odpovídá provozovateli za takto vzniklou škodu, včetně nemajetkové újmy, a že jeho uživatelský účet může být provozovatelem bezodkladně smazán spolu se všemi jeho příspěvky, a to bez náhrady.
   3. Nahráním předmětu licence prostřednictvím webového portálu na servery provozovatele uděluje uživatel provozovateli bezúplatně a dobrovolně nevýhradní licenci k tomuto obsahu.
   4. Provozovatel je oprávněn na základě takto udělené licence v neomezeném rozsahu předmět licence používat, upravovat, provádět korektury, kopírovat, předávat, rozšiřovat, publikovat, zveřejňovat a jinak sdělovat veřejnosti, zejména na sociálních sítích, a vytvářet z něj souborná a odvozená díla. Stejně tak je provozovatel oprávněn udělovat k předmětu licence podlicence třetím osobám.
   5. Provozovatel není povinen předmět licence jakkoliv užívat a je oprávněn jej na základě vlastního uvážení kdykoliv ze svých serverů odstranit bez uvedení důvodu.
 • Ochrana osobních údajů
  1. Uživatel při zveřejnění obsahu odpovídá za to, že veškeré osobní údaje na jeho blogu uvedené jsou získané v souladu s platnou právní úpravou.
  2. V případě, že jsou na webovém portále zpracovány osobní údaje, má každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou takto zpracovány, právo:

požadovat po registrovaném uživateli nebo provozovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

požadovat po registrovaném uživateli nebo provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

vyžádat si u registrovaného uživatele nebo provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

požadovat po registrovaném uživateli nebo provozovateli výmaz těchto osobních údajů,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na registrovaného uživatele, provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Změny uživatelských podmínek
   1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit uživatelské podmínky. Uživatel bude upozorněn na změnu uživatelských podmínek na adrese webového portálu. Pokračováním v užívání služby po uveřejnění změněných uživatelských podmínek uživatel tyto změny akceptuje. Uživatel je oprávněn změny odmítnout a to tak, že bezodkladně po oznámení změny uživatelských podmínek přestane užívat služby provozovatele.
 • Obecná ustanovení
  1. Uživatel souhlasí a zavazuje se, že se nebude snažit služby a webový portál vyřazovat z provozu a obcházet jeho zabezpečení, nebo jinak zasahovat do jeho fungování.
  2. Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou příslušné české soudy podle českého práva.
  3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto uživatelských podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  4. Tyto uživatelské podmínky nabývají účinnosti dnem 26.3.2017