Bloggers RE

Uživatelské podmínky

Uživatelské podmínky webu www.bloggersre.com

Provozovatel webu:

Ráj Elegance s.r.o.

se sídlem U Zastávky 455/19, 696 01 Rohatec

IČ: 046 81 932

Společnost zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 91409

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje webový portál www.bloggersre.com (dále jen „webový portál“), jenž poskytuje prostor pro publikaci osobních blogů registrovaným uživatelům.
 2. Užívání webového portálu a vztah mezi provozovatelem a uživatelem služeb se řídí těmito uživatelskými podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Definice některých pojmů

 1. Blog – je webová stránka obsahující příspěvky jednoho registrovaného uživatele. Každý registrovaný uživatel má po vytvoření uživatelského účtu možnost sdílet obsah na svůj blog.
 2. Uživatelský účet – uživatelské rozhraní, jež je uživateli zpřístupněno na základě jeho registrace
 3. Uživatel – osoba, která navštíví a užívá webový portál.

Povaha služeb

Služby spočívají v umožnění tvorby a sdílení obsahu registrovanými uživateli na jejich blogu a umožnění nahlížení na takový obsah ostatním uživatelům webového portálu (dále jen „služby“).

Provozovatel neodpovídá za obsah blogů a žádným způsobem nelze názory a projevy vyjádřené prostřednictvím blogů ztotožňovat s názory provozovatele.

Uživatelský účet

Na základě registrace uživatele provedené na webovém portálu, uživatel může přidávat a tvořit obsah a sdílet jej prostřednictvím blogu.

Při registraci na webovém portále je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Při změně těchto údajů je uživatel povinen změněné údaje aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem jsou provozovatelem považovány za správné.

 1. Provozovatel může zrušit uživatelský účet v případě, kdy registrovaný uživatel svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá nebo v případě, kdy registrovaný uživatel porušil povinnosti stanovené těmito uživatelskými podmínkami.
 2. Provozovatel dává uživateli na vědomí, že webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení nebo s ohledem na náhlý výpadek webového portálu způsobený přetížením systému nebo činností třetí osoby.

Autorská práva

 1. Webový portál www.bloggersre.com je jako celek autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu webového portálu. Jakoukoliv část obsahu webového portálu je možné bez předchozího písemného souhlasu použít pouze pro osobní účely. Zveřejňování, kopírování a jiné způsoby šíření jakékoliv části obsahu webového portálu ke komerčním účelům je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu provozovatele k danému způsobu využití či udělení podlicence.
 2. Uživatel se zavazuje nahrávat na webový portál provozovatele pouze a jedině takový obsah, zejména texty, fotografie, audiovizuální materiály aj., ke kterému je oprávněn poskytnout provozovateli licenci dle autorského zákona (dále jen „předmět licence“), který neporušuje žádným způsobem práva třetích stran a který je v souladu s právním řádem České republiky. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení tohoto ustanovení odpovídá provozovateli za takto vzniklou škodu, včetně nemajetkové újmy, a že jeho uživatelský účet může být provozovatelem bezodkladně smazán spolu se všemi jeho příspěvky, a to bez náhrady.
 3. Nahráním předmětu licence prostřednictvím webového portálu na servery provozovatele uděluje uživatel provozovateli bezúplatně a dobrovolně nevýhradní licenci k tomuto obsahu.
 4. Provozovatel je oprávněn na základě takto udělené licence v neomezeném rozsahu předmět licence používat, upravovat, provádět korektury, kopírovat, předávat, rozšiřovat, publikovat, zveřejňovat a jinak sdělovat veřejnosti, zejména na sociálních sítích, a vytvářet z něj souborná a odvozená díla. Stejně tak je provozovatel oprávněn udělovat k předmětu licence podlicence třetím osobám.
 5. Provozovatel není povinen předmět licence jakkoliv užívat a je oprávněn jej na základě vlastního uvážení kdykoliv ze svých serverů odstranit bez uvedení důvodu.

Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel při zveřejnění obsahu odpovídá za to, že veškeré osobní údaje na jeho blogu uvedené jsou získané v souladu s platnou právní úpravou.
 2. V případě, že jsou na webovém portále zpracovány osobní údaje, má každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou takto zpracovány, právo:

požadovat po registrovaném uživateli nebo provozovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

požadovat po registrovaném uživateli nebo provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

vyžádat si u registrovaného uživatele nebo provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

požadovat po registrovaném uživateli nebo provozovateli výmaz těchto osobních údajů,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na registrovaného uživatele, provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Změny uživatelských podmínek

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit uživatelské podmínky. Uživatel bude upozorněn na změnu uživatelských podmínek na adrese webového portálu. Pokračováním v užívání služby po uveřejnění změněných uživatelských podmínek uživatel tyto změny akceptuje. Uživatel je oprávněn změny odmítnout a to tak, že bezodkladně po oznámení změny uživatelských podmínek přestane užívat služby provozovatele.

Obecná ustanovení

 1. Uživatel souhlasí a zavazuje se, že se nebude snažit služby a webový portál vyřazovat z provozu a obcházet jeho zabezpečení, nebo jinak zasahovat do jeho fungování.
 2. Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou příslušné české soudy podle českého práva.
 3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto uživatelských podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Tyto uživatelské podmínky nabývají účinnosti dnem 26.3.2017
.